Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

NVV en LTO Varkenshouderij sturen KrACHTpunten-plan aan nieuw kabinet

| 2 reacties

NVV en LTO Varkenshouderij sturen KrACHTpunten-plan aan nieuw kabinet

Ruimte voor de duurzame varkenshouderij

De Nederlandse varkenshouderij loopt voorop in duurzaamheid. De sector produceert goed, veilig en duurzaam varkensvlees dat betaalbaar én beschikbaar is voor iedereen.

De Nederlandse varkenssector is ook zeer divers met ruimte voor extra duurzame concepten zoals Beter Leven varkensvlees, maar ook voor biologisch varkensvlees. Zo bieden onze 4.800 gangbare, scharrel- en biologische varkenshouders voor elke consument wat wils.

Het economisch belang van de varkenshouderij in Nederland is groot. Zou de Nederlandse varkenshouderij er niet meer zijn, dan kost dit ruim 26.000 arbeidsplaatsen en vervalt een jaarlijkse economische waarde van ruim 8 miljard euro (1,5 procent in aandeel in totale economie).

De Nederlandse varkenssector heeft zelf initiatief genomen om te komen tot een toekomstbestendige varkenshouderij waarin de belangen voor mens, dier en omgeving centraal staan, via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. In het actieplan wordt nadrukkelijk ingezet op ‘beter en anders produceren’ door op veranderende wensen van consumenten in te spelen, nog duurzamer te produceren en de overlast naar de omgeving nog verder te verminderen.

De varkenssector is nadrukkelijk pleitbezorger van een Europees gelijk speelveld. Dat wil zeggen dat zij geen voorstander is van extra eisen ten aanzien van Europese wet- en regelgeving omdat deze vanuit de markt betaald zullen moeten worden. Verduurzaming zal door sectoren zelf moeten worden opgepakt door zelf te komen met een vitaliseringsplan ondersteund door overheden, banken en overheden.

KrACHTpunten-plan

NVV en LTO Varkenshouderij vragen het nieuwe kabinet in hun ‘KrACHT-puntenplan’ daarom ruimte om de duurzame en diverse Nederlandse varkenshouderij verder te kunnen blijven ontwikkelen en de consument daarmee ook voor de komende jaren de zekerheid te bieden dat zij ons goede, veilige, duurzame, diverse en betaalbare varkensvlees van Nederlandse bodem kunnen blijven eten.

Op de volgende pagina ons KrACHTpunten-plan:

KrACHT-puntenplan NVV en LTO Varkenshouderij

1. Dierenwelzijn Geen wettelijke verboden op ingrepen, zoals staarten couperen, zolang het dierenwelzijn niet geborgd is. De sector ruimte geven om de Verklaring van Dalfsen, waarin wordt samengewerkt met o.a. de Dierenbescherming en het ministerie van Economische Zaken uit te voeren. Ook geen wettelijk verbod om castratie zolang er in binnen- en buitenland niet voldoende marktacceptatie is van varkensvlees, afkomstig van ongecastreerde varkens. Extra eisen zullen vanuit de markt betaald moeten worden zoals dit het geval is bij de plusconcepten.

2. Diergezondheid

De sector wil verder aan de slag met verantwoord antibioticagebruik met als doel de resistentie tot een minimum te beperken, zonder de gezondheid en het welzijn van de dieren tekort te doen. Dit willen wij doen via sectorspecifieke invulling van het vervolgbeleid. Hierbij staat een zorgvuldige en beperkte toepassing van antibiotica onder de regie van de dierenarts centraal. De sector pakt dit zelf op via de Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie. De sector heeft ook de handschoen opgepakt om via de stuurgroep Bigvitaliteit de uitval van biggen te verminderen op zowel korte termijn als lange termijn. De sector roept de onderhandelaars op om ruimte te geven aan instrumentarium om collectief geld te kunnen innen om als sector onderzoek te kunnen laten uitvoeren naar deze belangrijke onderwerpen.

3. Duurzaamheid Nieuwe duurzaamheidsmaatregelen stimuleren, maar wel op vrijwillige basis. Varkenshouders moeten deze extra maatregelen vergoed kunnen krijgen uit de markt. Dit laat tevens speelruimte voor bedrijven en bevordert eigen initiatief. Een goed voorbeeld hiervan is de groepshuisvesting vroege dracht (4-dageneis). Het gaat hierbij om wetgeving bovenop de Europese regels. Het overgrote deel van de gangbare bedrijven ervaart hier een nadeel uit en moet investeringen te doen om het dierenwelzijn te borgen. De keus zou bij de varkenshouder en uiteindelijk de markt moeten liggen om dit te realiseren. Een voorbeeld waarbij extra eisen aan de markt zijn overgelaten betreft het houden van varkens op 1 m2 in plaats van de wettelijke eis van 0,8 m2. Dit is als extra eis opgenomen in de plusconcepten zodat de markt hiervoor betaalt en varkenshouders in dit geval een meerprijs krijgen.

4. Inkomen Een gelijk speelveld in Europa. De kostprijs voor Nederlandse varkenshouders om te voldoen aan alle regels en wetten op het gebied van milieu en dierenwelzijn is 19 cent per kilo varkensvlees. Nederland heeft daarmee de hoogste kosten voor maatschappelijke eisen van Europa (12-14 cent per kilo varkensvlees hoger dan in andere belangrijke ‘varkenslanden’). Geen bovenwettelijke maatregelen meer bovenop de al geldende Europese regels en wetten.

5. Circulaire economie

Steun van het kabinet bij het verder ontwikkelen en verstevigen van de circulaire economie. De varkenshouderij is een belangrijke schakel in de circulaire economie. Varkens

eten een belangrijk deel van de bijproducten die overblijven uit de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Doordat varkens deze waardevolle en hoogwaardige bijproducten opeten, wordt voedselverspilling tegengegaan. Varkens zetten op deze manier voedselproducten, die anders zouden worden vernietigd, om in hoogwaardige eiwitten: varkensvlees. Varkens produceren daarnaast mest, die ingezet wordt in de verdere voedselproductie (akkerbouw) en zorgt voor een vruchtbare bodem. De gewassen die van de akkers komen vormen weer een belangrijke basis voor het varkensvoer. Er komen steeds meer samenwerkingsverbanden tussen varkenshouders en akkerbouwers, waardoor mest en voerproductie in de kringloop geproduceerd en ingezet worden.

6. Lastenverlichting Vereenvoudiging en verlichting van de administratieve lasten. Lastenverlichting op fiscaal gebied, zoals verlaging van assurantiebelastingen en landelijke vrijstelling van onroerendezaakbelasting voor varkenshouders, zoals nu ook bij de glastuinbouw het geval is. Verlaging van de NVWA-tarieven. Betere dienstverlening door NVWA en NVWA moet risicogericht en efficiënter gaan werken.

7. Milieu Extra geplande maatregelen voor de sector omtrent ammoniak kunnen niet plaatsvinden tot er duidelijkheid is of het Nederlandse ammoniakbeleid effectief is. De effectiviteit van nieuwe maatregelen moeten significant aantoonbaar zijn. Voorwaarde hierbij is dat resultaten meetbaar zijn en op de juiste wijze worden gemeten.

8. Wet veedichte gebieden

Geen invoering van een Wet veedichte gebieden (die nu wordt gebaseerd op het onderzoek Veehouderij en Gezondheid waar geen keiharde conclusies worden genoemd over de grootte van de veehouderij ten opzichte van de volksgezondheid). Ruimte geven aan varkenssector om per provincie afspraken te maken over een toekomstbestendige productiestructuur. Hierbij wordt ook gekeken of het nodig is of het aantal varkensbedrijven en varkens verminderd moeten worden in specifieke overlaste gebieden.

lto-logo1ade80964a4

 

 

 

2 reacties

 1. En al een plan voor de sanering in de sector, want daar hoor je niets meer van?
  Of komt dat er niet meer van, en zeg maar koude sanering?

  • Pov heeft geen geld en geen manschappen, maat toch zal daar(lees de boeren) het initiatief vandaan moeten komen.
   dit gaat ook gebeuren, in 2018 zal er een pr plan liggen, tot die tijd zullen initiatieven zoals VIZ en VV ondersteund worden door oa de periferie, die hebben ons beloofd te ondersteunen.
   mvg
   Varkens Vandaag

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.