Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

3 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Peiling: twee derde varkenshouders wil meebetalen aan promotie

A43X2069Nieuws  bron: boerderij.nl

Twee derde van de varkenshouders is bereid jaarlijks te betalen voor sectorpromotie. Dat blijkt uit een online enquête van Boerderij.

(111 geënquêteerden is varkenshouder)

Van deze groep voelt twee derde het meest voor een bijdrage per afgeleverd varken en een derde van hen is voor een vast bedrag per bedrijf. Van de groep varkenshouders die aangeeft niet te willen betalen voor promotie van de sector, vindt ruim driekwart dat het een verantwoordelijkheid is van de hele keten en dat daarom één of meerdere ketenpartners moeten bijdragen.

POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is van plan volgend jaar een bedrag op de nota te zetten voor promotie. Hoeveel geld voor promotie de POV via haar leden wil binnenhalen, is nog niet bekend. POV-voorzitter Ingrid Jansen ziet echter dat het debat over de varkenshouderij de laatste jaren verhardt. Jansen: “Veel varkenshouders zijn actief op social media en op open dagen kan iedereen zien wat er gebeurt. Varkenshouders zoeken contact met burgers om de dialoog aan te gaan. Gezien de verharding in het debat is dat niet meer voldoende.”

Ingrid Jansen: “Varkenshouders zoeken contact met burgers om de dialoog aan te gaan. Gezien de verharding in het debat is dat niet meer voldoende.”

Sector-pr taak hele keten?

Een aanzienlijk deel van de geënquêteerden vindt dat sector-pr een taak is van de hele keten en dat ketenpartners moeten meebetalen. Van de geraadpleegden personen zijn 111 varkenshouder.

bron: boerderij.nl

22 september 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Bouw van een nieuwe biggenstal (Blog van “onze” Sabine op varkens.nl)

10 september 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Weekend van het varkens 2017

Helaas ontbrak dit jaar de bijdrage van voormalig Productschap voor vee en vlees om het weekend van het varken te organiseren.

Maar dat was voor de familie Lodewijks in Dongen-Vaart en Van den Berkmortel Breeding in Sint-Oedenrode geen reden om het niet door te laten gaan. Méér dan tienduizend bezoekers kwamen op het evenement af!

‘Wij deden voor de achtste keer mee. Het is ontzettend veel werk, maar wij vinden het te belangrijk om er geen aandacht aan te besteden. Onze mooie sector verdient het. De mensen die komen, gaan positief de deur uit en daar doen we het voor’, reageert Doreen van den Berkmortel.

Klik hier voor het artikel met een mooi filmpje!

14 augustus 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden

PERSBERICHT POVpov logo
Zwolle, 14 augustus 2017
POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft met afschuw kennis genomen van de brand in een varkensstal in het Twentse Agelo. ‘Verschrikkelijk voor de dieren en verschrikkelijk voor dit familiebedrijf. Niemand wil dit. De dieren niet, de maatschappij niet, de boeren niet en wij ook niet’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.
In tegenstelling tot wat in de media wordt bericht, betreft het hier overigens geen megastal. De familie heeft enkele honderden varkens en het is een familiebedrijf zoals de meeste varkensbedrijven in Nederland familiebedrijven zijn.
Onafhankelijk onderzoek Het grote aantal branden in stallen, en varkensstallen in het bijzonder, het afgelopen jaar baart de POV ernstige zorgen. ‘Eén keer is een incident, twee keer is toeval, maar daarna spreek je van een patroon’, zegt Jansen. De POV pleit dan ook voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van deze, maar ook van voorgaande branden. Daar ligt volgens Jansen de sleutel. ‘Als wij weten wat die oorzaken precies zijn, dan kunnen wij ook samen met de hele sector proberen deze afschuwelijke branden te voorkomen.’
Aandacht Varkenshouders voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan brandveiligheid, anders worden ze niet eens verzekerd. Vanuit de sector is daarnaast veel aandacht voor preventie en het voorkomen van stalbranden. De sector heeft samen met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en veiligheidsbranche een concreet Actieplan Stalbranden opgesteld en uitgevoerd. Helaas moet geconcludeerd worden dat dit Actieplan nog niet heeft geleid tot minder stalbranden.
De POV wil dan ook dat zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd en in beeld wordt gebracht wat de oorzaken zijn van de stalbranden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.
Symptoombestrijding De POV roept alle partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep naar onafhankelijk onderzoek, in plaats van te pleiten voor maatregelen terwijl de achterliggende oorzaken nog niet bekend zijn. ‘Wij willen exact weten hoe deze branden de laatste tijd hebben kunnen ontstaan en wat we dáár aan kunnen doen. Pas dan kan al dit dieren- en mensenleed worden voorkomen. Anders doen we alleen maar aan symptoombestrijding’, aldus Jansen.
In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar brandrisico’s en brandveiligheid van stallen door het Instituut Fysieke Veiligheid en Wageningen Livestock Research. Op dit ogenblik wordt dit onderzoek herhaald om na te gaan of er veranderingen zijn opgetreden in het beperken van risico’s op brand in stallen.

31 juli 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Laat scholieren aan uw varkensbedrijf snuffelen!

Varkenshouders zijn goed bezig! En dat kunnen we best op een leuke leerzame en laagdrempelige manier laten zien.
Benader ook je lagere of middelbare school in de buurt en bied snuffelstages aan, dat kan al vanaf halve dag vaak. Scholen staan er vaak om te springen en de varkenshouderij wordt weer wat bekender onder de schooljeugd. Willen we nu en in de toekomst voldoende werknemers voor onze varkensbedrijven hebben, dan kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen om de jeugd met onze mooie varkenshouderij in contact te laten komen. De leerlingen vinden het echt allemaal leerzaam en leuk en je kan er zomaar een weekendhulp aan over houden!
Doe het en benader nog deze week een school in uw buurt!

Het is nu vakantietijd, maar zet de eerste schooldag in uw agenda en bel die basis of middelbare school in uw dorp of omgeving en bied uw bedrijf aan om eens een klas te laten snuffelen aan uw bedrijf! U zult zien dat de school daar maar al te graag gebruik van wil maken. Een win-win situatie!

 

Boer Gerard laat basisschoolkinderen biggetjes aaien

Boer Gerard laat basisschoolkinderen biggetjes aaien

Nieuwe Oogst IMG_3471 vakantiebaan 2 bien1 jell

 

25 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

21-06-2017
Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

Er is geen verband tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Dat blijkt opnieuw uit het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)”, dat vorige week is uitgekomen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal zich dan ook blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in Nederland te reguleren.

POV is voornemens een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en de varkenshouderij.

Geen verband
In de studies die zijn gedaan in aanvulling op het eerste VGO-onderzoek, is te lezen dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving.

Hepatitis E infecties en de resistente ESBL-bacteriën en clostridium difficile komen volgens het onderzoek net zo vaak voor bij mensen die dichtbij veehouderijen wonen als mensen die daar verder vandaan wonen. Er is volgens de onderzoekers dan ook geen effect te verwachten dat deze ziekteverwekkers vanuit varkenshouderijen worden overgebracht.

Geen relatie
‘De Wet veedichte gebieden baseerde zich in eerste instantie op de relatie van veehouderijen tot de volksgezondheid. Maar in het eerste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) kon al niet worden aangetoond dat varkenshouderijen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het aanvullend VGO-onderzoek toont die relatie opnieuw niet aan’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

Accent verlegd
‘Omdat is gebleken dat de gezondheidsrisico’s van omwonenden van veehouderijen niet kunnen worden aangetoond, is het accent van de Wet veedichte gebieden verschoven van gezondheid naar ‘kwaliteit van de leefomgeving’. Met andere woorden; de overheid wil linksom of rechtsom gewoon minder vee en minder veehouderijlocaties.’

Steun van de Raad van State
POV ziet zich in haar verzet tegen de Wet veedichte gebieden gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State. De Raad van State bepaalde onlangs dat het VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten biedt.

Het hoogste bestuursorgaan in Nederland stelt, dat niet kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. De Raad van State stelt daarom ook dat het VGO-onderzoek geen aanleiding kan vormen om medewerking aan de vestiging of uitbreiding van een veehouderij te weigeren.

Zorgen
‘Natuurlijk nemen wij zorgen van burgers die in een gebied wonen waar veel veehouderij is, serieus’, zeggen Jansen en Douma. POV wil dan ook wel in gesprek met overheden en burgerpartijen om te kijken op welke manier het leefklimaat wel verbeterd kan worden voor iedereen.

‘Echter, zowel in het VGO-onderzoek als in de aanvullende studies wordt nergens aangetoond dat varkenshouderijen ziekteverwekkers of ziekte-overbrengers zijn. Zelfs het RIVM stelt dat nog meer onderzoek nodig is.’

Onafhankelijk onderzoek
De POV wacht de resultaten van nieuw RIVM onderzoek niet af. De POV overweegt om zelf een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en varkenshouderijen.

Emotie in plaats van ratio
‘Er heerst nu te veel emotie in plaats van ratio. In de media bijvoorbeeld verschijnen altijd foto’s en beelden van varkens als het over veehouderij en gezondheid gaat. Dit is volkomen onterecht en een bewijs dat ratio niet leidend is. Het blijkt namelijk keer op keer dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Het wordt hoog tijd dat de feiten over varkenshouderijen en gezondheid voor eens en altijd boven tafel komen door onafhankelijk onderzoek. Daar gaan wij nu voor zorgen’, aldus Jansen en Douma.

22 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

POV: Systeem voor afvoeren mest moet op de schop

PERSBERICHT POV
Zwolle, 22 juni 2017
Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht
POV: Systeem voor afvoeren mest moet op de schop
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft vandaag mondeling inspraak geleverd bij het Rondetafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer. Ook heeft POV een schriftelijke zienswijze (zie bijlage bij dit persbericht) ingediend bij de Tweede Kamer.
POV stelt dat de kern van het probleem niet mestfraude is. Het probleem is een systeem waar niet mee te werken valt in de praktijk. Het systeem van wegen en bemonsteren klopt niet in Nederland en moet op de schop, vindt POV. ‘Het is bij een niet functionerend systeem onterecht dat veehouders en mesttransporteurs continu worden afgeschilderd als ‘fraudeurs’. De mestwetgeving is in NL te ingewikkeld en kostbaar. Eén vinkje verkeerd op een formulier zetten, wordt direct betiteld als fraude.’
Praktijk De praktijk is dat RVO boeren controleert op basis van de mineralenbalans. De rekensom die wordt gehanteerd is: beginvoorraad + productie – afgevoerde mest = eindvoorraad. Fosfaat en stikstof in de afgevoerde mest worden bepaald op basis van wegen en bemonsteren. Dit systeem voldoet volgens POV niet aan de wettelijke nauwkeurigheidsvereisten. Dit resulteert vaak in situaties dat de mestput weliswaar leeg is, maar op papier nog afgevoerd moet worden. ‘En dan wordt de boer een fraudeur genoemd.’
Al sinds het Minas-tijdperk lopen er procedures tegen het systeem van wegen en bemonsteren. Er worden stelselmatig afwijkingen gevonden van meer dan 15 procent. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan, in opdracht van het ministerie, die bewijzen dat het systeem van wegen en bemonsteren grote afwijkingen laat zien. Meerdere keren is dus geconstateerd dat het systeem van wegen en bemonsteren niet voldoet. ‘Waarom wordt dit niet erkend en opgelost?’, vraagt POV zich af.
POV roept op om de kern van het probleem aan te pakken. Het systeem moet simpeler: minder administratie en minder papierstromen, betrouwbare methodes voor het vaststellen van gewicht en gehaltes én meer ruimte voor afspraken tussen producent en ondernemer.
Mestverwaarding Ook riep POV tijdens het Rondetafelgesprek om in te zetten op een beter beleid betreffende mestverwaarding. ‘De sector heeft al jaren te maken met een beperkend en een beklemmend beleid. Producten uit mestverwerking hebben maar weinig beleidsruimte om in Nederland daadwerkelijk toegepast te worden. We hebben ruimte nodig voor dunne fractie varkensmest en mineralenconcentraten uit omgekeerde osmose of andere technieken’, aldus de POV.
—————————————————————————————————————–

14 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Nieuwe biggenstal familie Vogels!

Begin februari is de familie Vogels uit Erp begonnen met het realiseren van een nieuwe biggenstal waardoor er meer ruimte gecreëerd wordt voor de biggen. Natuurlijk zijn er ook in deze stal weer voldoende duurzame snufjes aanwezig! Zo is er bijvoorbeeld over de hele lengte van de stal een lichtstraat aanwezig zodat de biggen voldoende daglicht hebben en zo een natuurlijk dag- en nacht ritme hebben. In de stallen heerst constant een aangenaam klimaat voor de dieren, maar natuurlijk ook voor de verzorgers van onze dieren!

De biologische luchtwassers filteren ammoniak, geur en stof uit de stal.

 Wil je de bouw van de nieuwe stal verder volgen? Volg dan het @varkenshotel op twitter!

18034282_1311071992307586_76532722833706912_n18010417_1311072485640870_4140498312573980991_n

 

18118951_1311072292307556_5987017283482737020_n18951387_1355456871202431_5541628783564610790_n

 

 

 

 

 

 

 

 

13 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Verlengd! Je kunt nog vloggen tot 24 juni voor het jubileum van Fransen Gerrits (en daarna ook nog hoor)

vlog markWil jij ook graag een <vlog> maken omdat je trots bent op de varkens-, rundvee- of konijnensector? Twijfel dan niet en plaats je vlog alsnog vóór 24 juni in het openbaar, met de hashtag #fransengerrits, op de tijdlijn van jouw Facebookpagina. Meedoen met de vlogwedstrijd is niet meer mogelijk … maar ook de bijdrage van deze vloggers blijft niet onbeloond.

Kijk ook eens naar de al eerder gemaakte vlogs op de facebook van Fransen Gerrits of zoek op #fransengerrits op facebook of twitter!

Kijk hier naar de voorbeeldblog van Jelle en Jari die ze speciaal gemaakt hebben voor Fransen Gerrits.

En als 24 juni voorbij is kun je ook nog gewoon vloggen hoor! Het is prima PR voor de sector!

Plaats ze dan met de #VarkensVandaag dan zorgen wij ervoor dat ze verspreid worden via social media.

Doen he!